Giới thiệu dự án

Dự án SPIN-e được tài trợ bởi Chương trình Học tập Tổng hợp - Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID) và quản lý bởi Ngân hàng thế giới (World Bank).

Bộ công cụ SPIN-e hướng tới việc tăng cường kỹ năng và kiến thức cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), các chuyên gia tư vấn và các bên có liên quan trong dự án SPIN () khi triển khai Sản xuất Sạch hơn và Đổi mới Sản phẩm Bền vững, thông qua Không gian tương tác điện tử đào tạo và tư vấn cho chuyên gia và doanh nghiệp.

SPIN-e được xây dựng trên nền tảng các kiến thức, công cụ và kết quả từ (1) Dự án Đổi mới Sản phẩm Bền vững SPIN (http://scp.vn/index.php/vi/spinvn) do Chương trình SWITCH-Asia, Liên minh châu Âu tài trợ, và (2) Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Việt Nam VNCPC (www.vncpc.org).

VNCPC là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện dự án trong khoảng thời gian từ tháng 04/2013 đến hết tháng 01/2014.

X
Loading