Bước 1 − Quản lý thiết bị

Định nghĩa

giải thích từ ngữ

 • Inventory

Kết quả của bước này

Bạn cần làm gì?

Ví dụ

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Trả lời các câu hỏi bên dưới theo các phương án: Không có câu trả lời, Đúng, Gần đúng, Gần sai, Sai.
 • 2 Xem Kết quả trực tiếp để so sánh

Phần II: Bước điền thông tin

Trọng số Có& cập nhật thường xuyên Gần đúng Gần sai Sai Không có câu trả lời
15%
1. Có danh sách thiết bị theo khu vực (dây chuyền, xưởng), với các mã số riêng cho từng thiết bị không?
10%
2. Các thiết bị có hồ sơ (lý lịch máy) riêng không? (Hồ sơ do nhà sản xuất thiết bị cung cấp và hồ sơ lắp đặt, bảo dưỡng, sử dụng thiết bị)
10%
3. Hiểu rõ khi nào cần phải thực hiện bảo dưỡng cho từng thiết bị với các mức độ ưu tiên khác nhau
10%
4. Biết rõ về các phụ tùng thay thế cần thiết của từng thiết bị
35%
5. Có thể nhanh chóng tìm thấy các ghi chép về những công việc bảo dưỡng trước đó của thiết bị
20%
6. Các số liệu thu thập về được phân tích ít nhất một năm một lần

Kết quả trực tiếp

Đúng: 100, Gần đúng: 70, Gần sai: 30, Sai & Không có câu trả lời: 0
Điểm Trọng số Kết quả
Trọng số 1 15%
Trọng số 2 10%
Trọng số 3 10%
Trọng số 4 10%
Trọng số 5 35%
Trọng số 6 20%
Tổng điểm

Bước 2 − Bảo dưỡng cấp độ cơ bản

Định nghĩa

giải thích từ ngữ

 • Bôi trơn
 • Card
 • Monitoring sheet

Kết quả của bước này

Bạn cần làm gì?

Ví dụ

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Trả lời các câu hỏi bên dưới theo các phương án: Không có câu trả lời, Đúng, Gần đúng, Gần sai, Sai.
 • 2 Xem Kết quả trực tiếp để so sánh

Phần II: Bước điền thông tin

Trọng số Có& cập nhật thường xuyên Gần đúng Gần sai Sai Không có câu trả lời
40%
1. Có các thẻ hướng dẫn thao tác tra dầu mỡ cho từng thiết bị quan trọng.
20%
2. Có lịch theo dõi việc tra dầu mỡ (hàng tháng, hàng năm, …)
20%
3. Có phương tiện ghi chép hay lưu lại tất cả những bất thường được phát hiện trong khi tra dầu mỡ
20%
4. Công tác tra dầu mỡ được lên kế hoạch

Kết quả trực tiếp

Đúng: 100, Gần đúng: 70, Gần sai: 30, Sai & Không có câu trả lời: 0
Điểm Trọng số Kết quả
Trọng số 1 40%
Trọng số 2 20%
Trọng số 3 20%
Trọng số 4 20%
Tổng điểm

Bước 3 − Phụ tùng dự trữ

Định nghĩa

giải thích từ ngữ

 • Levels of stock

Kết quả của bước này

Bạn cần làm gì?

Ví dụ

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Trả lời các câu hỏi bên dưới theo các phương án: Không có câu trả lời, Đúng, Gần đúng, Gần sai, Sai.
 • 2 Xem Kết quả trực tiếp để so sánh

Phần II: Bước điền thông tin

Trọng số Có& cập nhật thường xuyên Gần đúng Gần sai Sai Không có câu trả lời
20%
1. Có quy trình chuẩn cho các Yêu cầu mua sắm phụ tùng bảo dưỡng, nhập và xuất kho
20%
2. Các phụ tùng lưu kho được đánh mã số (thẻ kho)
30%
3. Bộ phận bảo dưỡng nắm vững mức độ dự trữ phụ tùng và trị giá của lượng phụ tùng dự trữ
30%
4. Thường xuyên phân tích mức tiêu hao phụ tùng dự trữ

Kết quả trực tiếp

Đúng: 100, Gần đúng: 70, Gần sai: 30, Sai & Không có câu trả lời: 0
Điểm Trọng số Kết quả
Trọng số 1 20%
Trọng số 2 20%
Trọng số 3 30%
Trọng số 4 30%
Tổng điểm

Bước 4 − Quản lý công việc bảo dưỡng

Định nghĩa

giải thích từ ngữ

 • Kế hoạch bảo dưỡng
 • R.I
 • I.R
 • Manufacturing constraints

Kết quả của bước này

Bạn cần làm gì?

Ví dụ

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Trả lời các câu hỏi bên dưới theo các phương án: Không có câu trả lời, Đúng, Gần đúng, Gần sai, Sai.
 • 2 Xem Kết quả trực tiếp để so sánh

Phần II: Bước điền thông tin

Trọng số Có& cập nhật thường xuyên Gần đúng Gần sai Sai Không có câu trả lời
30%
1. Thứ tự ưu tiên thực hiện bảo dưỡng được xác định dựa trên tầm quan trọng của thiết bị.
20%
2. Các công việc bảo dưỡng cụ thể đều thực hiện theo quy trình chuẩn của công ty.
20%
3. Sau khi kết thúc việc sửa chữa/ bảo dưỡng đều có một bản báo cáo viết theo mẫu chuẩn.
30%
4. Các yêu cầu và kế hoạch sản xuất luôn được cân nhắc đến trong kế hoạch bảo dưỡng

Kết quả trực tiếp

Đúng: 100, Gần đúng: 70, Gần sai: 30, Sai & Không có câu trả lời: 0
Điểm Trọng số Kết quả
Trọng số 1 30%
Trọng số 2 20%
Trọng số 3 20%
Trọng số 4 30%
Tổng điểm

Bước 5 − Phân tích hiệu quả bảo dưỡng

Định nghĩa

giải thích từ ngữ

 • Hiệu quả bảo dưỡng
 • R.M.A.S.

Kết quả của bước này

Bạn cần làm gì?

Ví dụ

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Trả lời các câu hỏi bên dưới theo các phương án: Không có câu trả lời, Đúng, Gần đúng, Gần sai, Sai.
 • 2 Xem Kết quả trực tiếp để so sánh

Phần II: Bước điền thông tin

Trọng số Có& cập nhật thường xuyên Gần đúng Gần sai Sai Không có câu trả lời
10%
1. Mỗi loại việc bảo dưỡng (sửa chữa, thay thế, lắp đặt..) đều được lưu hồ sơ và phân loại.
10%
2. Các phân tích được tổng hợp lại để tính toán các chỉ số tương ứng, các bảng số liệu hay biểu đồ.
50%
3. Với các thiết bị chính, chỉ số về năng suất và độ sẵn sàng của thiết bị được nắm vững.
30%
4. Các số liệu quá khứ được phân tích ít nhất một lần trong năm.

Kết quả trực tiếp

Đúng: 100, Gần đúng: 70, Gần sai: 30, Sai & Không có câu trả lời: 0
Điểm Trọng số Kết quả
Trọng số 1 10%
Trọng số 2 10%
Trọng số 3 50%
Trọng số 4 30%
Tổng điểm

Bước tiếp theo?

Tư vấn chuyên gia - doanh nghiệp

Được chuyên gia SPIN tư vấn. Gửi kết quả cho chuyên gia hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Thư viện

Đọc thêm những tài liệu được gợi ý trong từng công cụ để hiểu sâu hơn về lĩnh vực này.

Biểu mẫu Thực hiện

Cùng với chuyên gia áp dụng các bước triển khai SPIN sau khi ứng dụng công cụ trực tuyến.

Các bên liên quan

Thảo luận kết quả với đồng nghiệp và các bên liên quan.

Giá trị gia tăng

Hãy nghĩ về các giá trị gia tăng của việc áp dụng những kết quả thu được để nâng cao hình ảnh hay doanh thu.

X
Loading