Bước 1 − Tính toán lượng tiêu thụ

Calculate your consumption

Định nghĩa

giải thích từ ngữ

Kết quả của bước này

Bạn cần làm gì?

Ví dụ

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
  • 1 Hãy kiểm tra sổ sách ghi chép và trả lời các câu hỏi bên dưới
  • 2 Hãy xem kết quả tiêu thụ của doanh nghiệp

Phần II: Bước điền thông tin

A

B

Năm trước * 2 năm trước 3 năm trước
Sản lượng của doanh nghiệp? Tấn giấy
Lượng tiêu thụ của doanh nghiệp về:
Hóa chất?

Lưu ý: hóa chất chủ yếu là NaOH và các loại hóa chất tẩy khác như như Clo và các hợp chất của Clo

kg
Than kg
Dầu kg
Điện kWh
Nước m3

Bước 2 − Xác định khoảng thiếu hụt

Measuring performance of product?

Định nghĩa

giải thích từ ngữ

Kết quả của bước này

Bạn cần làm gì?

Ví dụ

  • 1 Xem bảng định mức của ngành bạn
  • 2 Xem Kết quả trực tiếp để so sánh giữa doanh nghiệp bạn và định mức ngành.
Tài nguyên Năm trước 2 năm trước 3 năm trước Việt Nam Ấn Độ Bắc Âu
Hóa chất
80 - 150 71 - 135 75 kg/T
Than
575- 1500 575 - 1000 192 -880 kg/T
Dầu
294 - 784 294 - 490 98- 450 kg/T
Điện
900-1900 855 - 980 700 - 850 kWh/T
Nước
175 - 350 180 - 280 20- 40 m3/T

Lưu ý: Các nhà máy ở Ấn Độ sử dụng chất thải nông nghiệp

Hóa chất (kg/T)

Định mức

Việt Nam
(80 - 150)

Ấn Độ
(71 - 135)

Bắc Âu
(75)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Than (kg/T)

Định mức

Việt Nam
(575- 1500)

Ấn Độ
(575 - 1000)

Bắc Âu
(192 -880)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Dầu (kg/T)

Định mức

Việt Nam
(294 - 784)

Ấn Độ
(294 - 490)

Bắc Âu
(98- 450)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Điện (kWh/T)

Định mức

Việt Nam
(900-1900)

Ấn Độ
(855 - 980)

Bắc Âu
(700 - 850)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Nước (m3/T)

Định mức

Việt Nam
(175 - 350)

Ấn Độ
(180 - 280)

Bắc Âu
(20- 40)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

CHÚ THÍCH

Định mức

Việt Nam
Ấn Độ
Bắc Âu

Công ty bạn

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước
Tài nguyên Năm trước 2 năm trước 3 năm trước Công nghệ truyền thống Công nghệ tiên tiến Việt Nam
Nước
30-35 15-20 40-50 m3/T
Điện
- - 150-200 kWh/T
Than
- - 400-600 kg/T
Bột
88 80 88 kg/T
Tanin
25.3 25 25 kg/T
Dầu
22 22 22 kg/T
Màu
5.3 5 5 kg/T
Các axit, kiềm, muối
- - 190 kg/T
Chất hoạt động bề mặt
3 3 3 kg/T
Enzym
5 5 5 kg/T
Nước (m3/T)

Định mức

Công nghệ truyền thống
(30-35)

Công nghệ tiên tiến
(15-20)

Việt Nam
(40-50)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Điện (kWh/T)

Định mức

Công nghệ truyền thống
(-)

Công nghệ tiên tiến
(-)

Việt Nam
(150-200)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Than (kg/T)

Định mức

Công nghệ truyền thống
(-)

Công nghệ tiên tiến
(-)

Việt Nam
(400-600)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Bột (kg/T)

Định mức

Công nghệ truyền thống
(88)

Công nghệ tiên tiến
(80)

Việt Nam
(88)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Tanin (kg/T)

Định mức

Công nghệ truyền thống
(25.3)

Công nghệ tiên tiến
(25)

Việt Nam
(25)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Dầu (kg/T)

Định mức

Công nghệ truyền thống
(22)

Công nghệ tiên tiến
(22)

Việt Nam
(22)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Màu (kg/T)

Định mức

Công nghệ truyền thống
(5.3)

Công nghệ tiên tiến
(5)

Việt Nam
(5)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Các axit, kiềm, muối (kg/T)

Định mức

Công nghệ truyền thống
(-)

Công nghệ tiên tiến
(-)

Việt Nam
(190)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Chất hoạt động bề mặt (kg/T)

Định mức

Công nghệ truyền thống
(3)

Công nghệ tiên tiến
(3)

Việt Nam
(3)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Enzym (kg/T)

Định mức

Công nghệ truyền thống
(5)

Công nghệ tiên tiến
(5)

Việt Nam
(5)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

CHÚ THÍCH

Định mức

Công nghệ truyền thống
Công nghệ tiên tiến
Việt Nam

Công ty bạn

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước
Tài nguyên Năm trước 2 năm trước 3 năm trước Việt Nam Thực hành tối ưu ở Việt Nam Đức Phần Lan
Màu
5-80 4.6-12.3 5-80 - kg/T
Phụ gia xi măng
200-1000 230 92-1032 - kg/T
Nước
130-600 100 100-150 144-380 m3/T
Nhiệt
1.5-2.5 1.655 0.24-0.32 0.86-2.39 Ton FO/T
Điện
885-2000 900 240-350 - kWh/T
Màu (kg/T)

Định mức

Việt Nam
(5-80)

Thực hành tối ưu ở Việt Nam
(4.6-12.3)

Đức
(5-80)

Phần Lan
(-)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Phụ gia xi măng (kg/T)

Định mức

Việt Nam
(200-1000)

Thực hành tối ưu ở Việt Nam
(230)

Đức
(92-1032)

Phần Lan
(-)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Nước (m3/T)

Định mức

Việt Nam
(130-600)

Thực hành tối ưu ở Việt Nam
(100)

Đức
(100-150)

Phần Lan
(144-380)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Nhiệt (Ton FO/T)

Định mức

Việt Nam
(1.5-2.5)

Thực hành tối ưu ở Việt Nam
(1.655)

Đức
(0.24-0.32)

Phần Lan
(0.86-2.39)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Điện (kWh/T)

Định mức

Việt Nam
(885-2000)

Thực hành tối ưu ở Việt Nam
(900)

Đức
(240-350)

Phần Lan
(-)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

CHÚ THÍCH

Định mức

Việt Nam
Thực hành tối ưu ở Việt Nam
Đức
Phần Lan

Công ty bạn

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước
Tài nguyên Năm trước 2 năm trước 3 năm trước Châu Âu Việt Nam
Sắt thép phế
1080 - 1130 1135 - 1200 kg/T
Gang thỏi
- 0 - 250 kg/T
Gang lỏng
- 0 - 600 kg/T
Vôi
30 - 80 50 - 80 kg/T
Than
13 - 15 0 - 20 kg/T
Điện cực grafit
1.5 - 4.5 2.9 - 6.8 kg/T
Điện
350 - 500 420 - 800 kg/T
Oxy
24 - 47 30 - 50 m3/T
Nước làm nguội
0 4 - 7 m3/T
Sắt thép phế (kg/T)

Định mức

Châu Âu
(1080 - 1130)

Việt Nam
(1135 - 1200)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Gang thỏi (kg/T)

Định mức

Châu Âu
(-)

Việt Nam
(0 - 250)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Gang lỏng (kg/T)

Định mức

Châu Âu
(-)

Việt Nam
(0 - 600)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Vôi (kg/T)

Định mức

Châu Âu
(30 - 80)

Việt Nam
(50 - 80)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Than (kg/T)

Định mức

Châu Âu
(13 - 15)

Việt Nam
(0 - 20)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Điện cực grafit (kg/T)

Định mức

Châu Âu
(1.5 - 4.5)

Việt Nam
(2.9 - 6.8)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Điện (kg/T)

Định mức

Châu Âu
(350 - 500)

Việt Nam
(420 - 800)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Oxy (m3/T)

Định mức

Châu Âu
(24 - 47)

Việt Nam
(30 - 50)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Nước làm nguội (m3/T)

Định mức

Châu Âu
(0)

Việt Nam
(4 - 7)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

CHÚ THÍCH

Định mức

Châu Âu
Việt Nam

Công ty bạn

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước
Tài nguyên Năm trước 2 năm trước 3 năm trước Châu Âu Việt Nam
Đá vôi, đất sét, phụ gia điều chỉnh...
1.27 1.27 - 1.32 Ton/ton cement
Thạch cao
0.05 0.03 Ton/ton cement
Phụ gia xi măng
0.14 0.165 Ton/ton cement
Công nghệ Năm trước 2 năm trước 3 năm trước Lò quay phương pháp ướt/lò đứng Lò quay phương pháp khô Lò quay có thu hồi nhiệt thải
Điện
120 - 130 90 - 100 75 - 80 kWh/tấn xi măng
Đá vôi, đất sét, phụ gia điều chỉnh... (tấn/tấn xi-măng)

Định mức

Châu Âu
(1.27)

Việt Nam
(1.27 - 1.32)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Thạch cao (tấn/tấn xi-măng)

Định mức

Châu Âu
(0.05)

Việt Nam
(0.03)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Phụ gia xi măng (tấn/tấn xi-măng)

Định mức

Châu Âu
(0.14)

Việt Nam
(0.165)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Điện (kWh/tấn xi măng)

Định mức

Lò quay phương pháp ướt/lò đứng
(120 - 130)

Lò quay phương pháp khô
(90 - 100)

Lò quay có thu hồi nhiệt thải
(75 - 80)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

CHÚ THÍCH

Định mức

Châu Âu
Việt Nam
Lò quay phương pháp ướt/lò đứng
Lò quay phương pháp khô
Lò quay có thu hồi nhiệt thải

Công ty bạn

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước
Tài nguyên Năm trước 2 năm trước 3 năm trước Công nghệ cũ Công nghệ trung bình Công nghệ tốt nhất Mức hiện tại ở Việt Nam
Malt/nguyên liệu thay thế
18 16 14 14 - 18 kg/100 liters
Nhiệt
390 250 150 200-350 MJ/100 liters
Nhiên liệu
11 7 3 3.6 - 8.5 liter/100 liters
Điện
20 16 7-12 7.5 - 20 kWh/100 liters
Nước
2 - 3.5 0.7 - 1.5 0.4 0.6 - 2 m3/liters
NaOH
0.5 0.25 0.1 0.2 - 0.6 kg/100 liters
Bột trợ lọc
570 255 80 100 - 400 g/100 liters
Malt/nguyên liệu thay thế (kg/100 liters)

Định mức

Công nghệ cũ
(18)

Công nghệ trung bình
(16)

Công nghệ tốt nhất
(14)

Mức hiện tại ở Việt Nam
(14 - 18)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Nhiệt (MJ/100 liters)

Định mức

Công nghệ cũ
(390)

Công nghệ trung bình
(250)

Công nghệ tốt nhất
(150)

Mức hiện tại ở Việt Nam
(200-350)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Nhiên liệu (liter/100 liters)

Định mức

Công nghệ cũ
(11)

Công nghệ trung bình
(7)

Công nghệ tốt nhất
(3)

Mức hiện tại ở Việt Nam
(3.6 - 8.5)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Điện (kWh/100 liters)

Định mức

Công nghệ cũ
(20)

Công nghệ trung bình
(16)

Công nghệ tốt nhất
(7-12)

Mức hiện tại ở Việt Nam
(7.5 - 20)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Nước (m3/liters)

Định mức

Công nghệ cũ
(2 - 3.5)

Công nghệ trung bình
(0.7 - 1.5)

Công nghệ tốt nhất
(0.4)

Mức hiện tại ở Việt Nam
(0.6 - 2)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

NaOH (kg/100 liters)

Định mức

Công nghệ cũ
(0.5)

Công nghệ trung bình
(0.25)

Công nghệ tốt nhất
(0.1)

Mức hiện tại ở Việt Nam
(0.2 - 0.6)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

Bột trợ lọc (g/100 liters)

Định mức

Công nghệ cũ
(570)

Công nghệ trung bình
(255)

Công nghệ tốt nhất
(80)

Mức hiện tại ở Việt Nam
(100 - 400)

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Công ty bạn

CHÚ THÍCH

Định mức

Công nghệ cũ
Công nghệ trung bình
Công nghệ tốt nhất
Mức hiện tại ở Việt Nam

Công ty bạn

Năm trước
2 năm trước
3 năm trước

Bước 3 − Xác định các giải pháp SXSH tiềm năng

Action plan to improve clusters

Định nghĩa

giải thích từ ngữ

Kết quả của bước này

Bạn cần làm gì?

Ví dụ

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
  • 1 Hãy xem tất cả các cơ hội SXSH được cung cấp.
  • 2 Hãy đánh giá chi phí cần thiết cho từng cơ hội.
  • 3 Hãy quyết định khi nào bạn muốn áp dụng.
  • 4 Hãy xem Kết quả trực tiếp.

Phần II: Bước điền thông tin

Các cơ hội SXSH
Chi phí ước tính
Kế hoạch thực hiện
1

Sửa chữa các chỗ rò rỉ

Khu vực rò rỉ nước như đường ống, van… cần được sửa chữa
2

Khóa các vòi nước khi không sử dụng

Lắp đặt van tự khóa
3

Loại bỏ các chỗ tắc trong các vòi phun lưới

4

Sử dụng các chất màu không độc hại

Áp dụng trong công nghệ sản xuất giấy màu
5

Sử dụng phương pháp tẩy trắng bằng peoxit hydro

Thay thế chất tẩy clo và các hợp chất của clo, thân thiện hơn với môi trường
6

Có bể phóng đủ lớn

Để tránh tràn bột giấy
7

Sử dụng máy rửa ly tâm cao áp

Tiết kiệm bột
8

Cải tiến quy trình rửa và tách nước thông qua sử dụng ép đai lưới kép

Save water
9

Tuần hoàn nước công nghệ và nước trắng

Trong khâu rửa bột, tẩy trắng và pha loãng bột
10

Thu hồi và tuần hoàn nước ngưng

Sử dụng lại cho nồi hơi
11

Sử dụng xơ ngắn/phế phẩm xơ

Để sản xuất các sản phẩm có chất lượng thấp hơn
1

Tăng cường kiểm tra giám sát việc cân hóa chất

Công nghệ thuộc da sử dụng nhiều hóa chất.
Hóa chất bao gồm các chất vô cơ (axit, bazo, sulphit…), hóa chất hữu cơ, hóa chất thuộc (crom, dầu, chất trợ thuộc), chất tạo màu, chất tạo độ mềm, hóa chất hoàn tất, dung môi hữu cơ, enzyme…
2

Hướng dẫn công nhân thực hiện đúng theo đơn công nghệ

Đặc biệt là các yêu cầu về chất lượng, kích thước, độ dày của sản phẩm
3

Yêu cầu công nhân cẩn thận khi thao tác

Công nghệ thuộc da bao gồm nhiều công đoạn. Một số công đoạn yêu cầu chính xác thời gian cũng như lượng hóa chất như công đoạn: tẩy lông, tẩy vôi, thuộc Crom, nâng kiềm, hồi ẩm.
4

Trang bị các khay hứng hóa chất khi định lượng

Thu hồi được lượng rơi vãi để tái sử dụng
5

Định lượng muối cho phù hợp

Lượng muối phát thải ở khâu bảo quản
6

Mua da muối để dùng cho sản xuất

Tiết kiệm lượng muối sử dụng so với sử dụng da tươi
7

Tăng cường khả năng hấp thụ crom trong công đoạn thuộc

Sử dụng hệ thông phulông hiện đại, hoạt động hiệu quả, có khả năng tự động kiểm tra và điều chỉnh nghiêm ngặt các thông số kỹ thuật như nhiệt độ, lượng nước, pH, ... và bổ sung hóa chất điều chỉnh kịp thời
8

Quay vòng trực tiếp nước thải crom

Tận dụng lại hàm lượng crom cao trong nước thải thường bị xả bỏ sau mỗi mẻ thuộc
9

Thu hồi và tái sử dụng crom bằng phương pháp sa lắng

Tận dụng lại hàm lượng crom cao trong nước thải thường bị xả bỏ sau mỗi mẻ thuộc
10

Thu hồi lại dịch sau ty-ép nước nhằm thu hồi chất thuộc

Tận dụng nước thải sau ty-ép có chứa một số chất thuộc thường bị xả bỏ sau mỗi mẻ
1

Sửa chữa các chỗ rò rỉ, van, máy bơm và các thiết bị khác

Thực hiện thường xuyên, hướng đến mục tiêu phòng ngừa, bảo dưỡng thường xuyên
2

Đóng các vòi nước không cần thiết

Sử dụng các vòi tự khoá, thực hiện thường xuyên, thay thế khi cần thiết
3

Thu hồi hồ in tràn ra khi cho hồ vào chổi in

Sử dụng khay thu hồi
4

Tránh tràn hồ in khi vận chuyển

Cho hồ in vào các thùng vận chuyển ở mức 80% thể tích để tránh tràn ra ngoài khi vận chuyển thủ công
5

Thay thế chất tẩy vết bẩn gốc CCI4 bằng chất giặt

Áp dụng cho công đoạn tẩy vải
Giảm tác động ô nhiễm môi trường
6

Kiểm tra tỉ lệ vải/nước

Lắp đồng hồ nước để kiểm tra tỉ lệ vải/nước và liên tục cung cấp số liệu để tối ưu hóa lượng nước sử dụng
7

Lắp đặt các vòi phun trong máy nhuộm jigger

Lắp đặt các vòi phun trong máy nhuộm jigger
8

Đặt các khối rỗng trong máy nhuộm jigger và winch

Nhằm giảm thể tích dịch nhuộm
9

Lắp đặt vòi phun trên máy in

Tăng hiệu quả giặt mền in
10

Tái sử dụng dịch nhuộm

Especially when using dispersal dying chemical
Number of dying water reusing depend on concentration of oil in cloth and type of color
11

Thu hồi và tuần hoàn nước ngưng

Thu phần nước ngưng từ máy nhuộm jet và tái sử dụng để cấp cho nồi hơi
12

Thu hồi dung môi ethyl axetat

Từ dòng thải của quá trình giặt mền in bằng dung môi thông qua chưng cất
13

Thu hồi hồ in bám dính trên mền in

Thu hồi hồ in còn lại trên mền in bằng một lưỡi gạt
Sử dụng phần hồ thu được để chuẩn bị hồ in màu tối
14

Sử dụng tạp chất tách ra khi làm sạch nguyên liệu thô để dùng làm nhiên liệu phụ trợ cho lò hơi

Tạp chất phát sinh từ quá trình chưng cất chất thải giặt mền in bằng dung môi
Nếu các buồng đốt hiện tại không có các bộ phận để nạp chất thải rắn, thì cần có một số cải tiến cần thiết
1

Kiểm soát kỹ quá trình nhập liệu

Material import might mix impurities: nonmetallic material, dust, oil... reducing product quality
Layout for material import, classification...
Impurities remove and reject material trucks which do not meet requirement
2

Thay thế, bảo dưỡng các chi tiết máy, đường ống...

Thay thế, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, đường ống máy móc đã cũ, gây rò rỉ dầu mỡ bôi trơn, dầu dùng truyền động
3

Loại bỏ tạp chất, chất gây cháy nổ

Loại bỏ nguyên liệu lẫn nhiều tạp chất hoặc có dính dầu mỡ, có thể gây cháy nổ
4

Sử dụng máy băm, máy ép liệu thành bánh

Sử dụng máy băm, máy ép liệu thành bánh để giảm thể tích của nguyên liệu đầu vào
5

Giảm tối đa thời gian mở nắp lò

Giảm tối đa thời gian mở nắp lò tránh làm thất thoát nhiệt lượng
6

Bảo dưỡng hệ thống hút bụi, thay thế túi lọc

Bụi phì tràn ra khi mở nắp lò để nạp liệu nếu hệ thống hút bụi và túi lọc không được bảo dưỡng và thay thế khi cần thiết
1

Dùng máy nghiền con để nghiền nguyên liệu thô, nghiền clinke

Dùng máy nghiền con lăn thay cho máy nghiền bi trong nghiền nguyên liệu thô và nghiền clinke có thể tiết kiệm điện 30%-40% so với nghiền bi
2

Thu hồi nhiệt thải để phát điện

Áp dụng với dây chuyền xi măng > 1000 tấn/ngày với lò quay kiểu mới. Lượng điện phát đủ đáp ứng 25-35% điện tiêu thụ cho nhà máy xi măng
3

Sử dụng hệ thống đập hàm, búa kín có hút lọc bụi

Đập hàm và đập búa hở và không có hút lọc bụi gây ô nhiễm môi trường không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân
4

Sử dụng hệ thống lọc bụi tay áo hiệu suất cao và thu hồi bụi nguyên liệu

Hệ dập bụi nước (hiệu suất thấp) sử dụng trong hệ thống sấy liệu phát tán bụi ra môi trường xung quanh
5

Đào tạo công nhân vận hành

Thao tác công nhân vận hành gây rơi vãi nhiều bột liệu mà có thể thu hồi tái sử dụng
6

Vận chuyển clinke/xi măng trực tiếp lên ô tô từ xilo chứa

Công đoạn bốc xúc thủ công lên xe ô tô có thế gây rơi vãi gây thất thoát
7

Giảm thiểu bụi, thu hồi bụi thành phẩm trong quá trình vận chuyển

Bao kín các phương tiện vận tải, thu hồi ngay bụi trong khu sản xuất, và các tuyến đường đi
8

Thay đổi công suất các động cơ cho thích hợp với tải

Động cơ vận hành non tải hoặc quá tải đều gây thất thoát năng lượng
9

Lắp tụ bù cosϕ cho từng động cơ trong nhà máy thay cho tụ bù tại tủ đầu xưởng

Động cơ vận hành non tải hoặc quá tải đều gây thất thoát năng lượng
10

Lắp biến tần tại các vị trí băng tải thích hợp

Động cơ vận hành non tải hoặc quá tải đều gây thất thoát năng lượng
1

Bảo quản nguyên liệu (Bột gạo và malt)

Đầu tư si lô, xây dựng nhà kho chống chuột, sử dụng các biện pháp diệt chuột, côn trùng…
2

Tránh mất bột gạo và malt trong khâu nghiền

Lắp hệ thống hút, lọc bụi, thu hồi bột
3

Giảm lượng dịch đường bị mất do bị xả bỏ theo cặn nóng vào nước thải

Tăng cường khả năng lắng của dịch bằng cách sử dụng chất trợ lắng
Thu hồi dịch cặn đưa về nồi lọc
Đầu tư máy ly tâm dịch lắng
4

Giảm lượng bia bị mất trong dịch lên men khi rút, xả men ở đáy bể

Chọn chủng giống nấm men để tăng cường khả năng kết lắng của nấm men
Lựa chọn quy trình công nghệ tối ưu
Đầu tư hệ thống rút men đẳng áp
5

Giảm lượng bia bị mất trong khâu lọc do bia lẫn vào nước khi đuổi nước ở đầu chu trình và đuổi bia ở cuối chu trình

Sử dụng bình trung gian chứa bia lẫn nước để phối trong suốt quá trình lọc
Áp dụng công nghệ lên men nồng độ cao để tăng việc sử dụng nước lẫn bia trong quá trình lọc
6

Giảm lượng bia bị mất mỗi lần tháo rửa máy

Tăng cường khả năng lọc của dịch bia: Lựa chọn chủng giống, sử dụng chất trợ lắng trong quá trình lên men; cấp đủ lạnh cho bia trước khi lọc
7

Đầu tư hệ thống nạp CO2 trên đường ống thu hồi

Do quá áp làm bia trào theo đường xả áp
8

Giảm mất bia trong khâu chiết bom

Kiểm soát nồng độ CO2 và nhiệt độ của bia trước khi bão hòa CO2
Cải tạo hoặc đầu tư thiết bị chiết

Kết quả trực tiếp

Không chi phí Chi phí thấp Cần đầu tư (cần đánh giá khả thi trước khi thực hiện)
Các cơ hội SXSH
Tháng tới
Năm tới
5 năm tới
1

Sửa chữa các chỗ rò rỉ

Khu vực rò rỉ nước như đường ống, van… cần được sửa chữa
     
2

Khóa các vòi nước khi không sử dụng

Lắp đặt van tự khóa
     
3

Loại bỏ các chỗ tắc trong các vòi phun lưới

     
4

Sử dụng các chất màu không độc hại

Áp dụng trong công nghệ sản xuất giấy màu
     
5

Sử dụng phương pháp tẩy trắng bằng peoxit hydro

Thay thế chất tẩy clo và các hợp chất của clo, thân thiện hơn với môi trường
     
6

Có bể phóng đủ lớn

Để tránh tràn bột giấy
     
7

Sử dụng máy rửa ly tâm cao áp

Tiết kiệm bột
     
8

Cải tiến quy trình rửa và tách nước thông qua sử dụng ép đai lưới kép

Save water
     
9

Tuần hoàn nước công nghệ và nước trắng

Trong khâu rửa bột, tẩy trắng và pha loãng bột
     
10

Thu hồi và tuần hoàn nước ngưng

Sử dụng lại cho nồi hơi
     
11

Sử dụng xơ ngắn/phế phẩm xơ

Để sản xuất các sản phẩm có chất lượng thấp hơn
     
1

Tăng cường kiểm tra giám sát việc cân hóa chất

Công nghệ thuộc da sử dụng nhiều hóa chất.
Hóa chất bao gồm các chất vô cơ (axit, bazo, sulphit…), hóa chất hữu cơ, hóa chất thuộc (crom, dầu, chất trợ thuộc), chất tạo màu, chất tạo độ mềm, hóa chất hoàn tất, dung môi hữu cơ, enzyme…
     
2

Hướng dẫn công nhân thực hiện đúng theo đơn công nghệ

Đặc biệt là các yêu cầu về chất lượng, kích thước, độ dày của sản phẩm
     
3

Yêu cầu công nhân cẩn thận khi thao tác

Công nghệ thuộc da bao gồm nhiều công đoạn. Một số công đoạn yêu cầu chính xác thời gian cũng như lượng hóa chất như công đoạn: tẩy lông, tẩy vôi, thuộc Crom, nâng kiềm, hồi ẩm.
     
4

Trang bị các khay hứng hóa chất khi định lượng

Thu hồi được lượng rơi vãi để tái sử dụng
     
5

Định lượng muối cho phù hợp

Lượng muối phát thải ở khâu bảo quản
     
6

Mua da muối để dùng cho sản xuất

Tiết kiệm lượng muối sử dụng so với sử dụng da tươi
     
7

Tăng cường khả năng hấp thụ crom trong công đoạn thuộc

Sử dụng hệ thông phulông hiện đại, hoạt động hiệu quả, có khả năng tự động kiểm tra và điều chỉnh nghiêm ngặt các thông số kỹ thuật như nhiệt độ, lượng nước, pH, ... và bổ sung hóa chất điều chỉnh kịp thời
     
8

Quay vòng trực tiếp nước thải crom

Tận dụng lại hàm lượng crom cao trong nước thải thường bị xả bỏ sau mỗi mẻ thuộc
     
9

Thu hồi và tái sử dụng crom bằng phương pháp sa lắng

Tận dụng lại hàm lượng crom cao trong nước thải thường bị xả bỏ sau mỗi mẻ thuộc
     
10

Thu hồi lại dịch sau ty-ép nước nhằm thu hồi chất thuộc

Tận dụng nước thải sau ty-ép có chứa một số chất thuộc thường bị xả bỏ sau mỗi mẻ
     
1

Sửa chữa các chỗ rò rỉ, van, máy bơm và các thiết bị khác

Thực hiện thường xuyên, hướng đến mục tiêu phòng ngừa, bảo dưỡng thường xuyên
     
2

Đóng các vòi nước không cần thiết

Sử dụng các vòi tự khoá, thực hiện thường xuyên, thay thế khi cần thiết
     
3

Thu hồi hồ in tràn ra khi cho hồ vào chổi in

Sử dụng khay thu hồi
     
4

Tránh tràn hồ in khi vận chuyển

Cho hồ in vào các thùng vận chuyển ở mức 80% thể tích để tránh tràn ra ngoài khi vận chuyển thủ công
     
5

Thay thế chất tẩy vết bẩn gốc CCI4 bằng chất giặt

Áp dụng cho công đoạn tẩy vải
Giảm tác động ô nhiễm môi trường
     
6

Kiểm tra tỉ lệ vải/nước

Lắp đồng hồ nước để kiểm tra tỉ lệ vải/nước và liên tục cung cấp số liệu để tối ưu hóa lượng nước sử dụng
     
7

Lắp đặt các vòi phun trong máy nhuộm jigger

Lắp đặt các vòi phun trong máy nhuộm jigger
     
8

Đặt các khối rỗng trong máy nhuộm jigger và winch

Nhằm giảm thể tích dịch nhuộm
     
9

Lắp đặt vòi phun trên máy in

Tăng hiệu quả giặt mền in
     
10

Tái sử dụng dịch nhuộm

Especially when using dispersal dying chemical
Number of dying water reusing depend on concentration of oil in cloth and type of color
     
11

Thu hồi và tuần hoàn nước ngưng

Thu phần nước ngưng từ máy nhuộm jet và tái sử dụng để cấp cho nồi hơi
     
12

Thu hồi dung môi ethyl axetat

Từ dòng thải của quá trình giặt mền in bằng dung môi thông qua chưng cất
     
13

Thu hồi hồ in bám dính trên mền in

Thu hồi hồ in còn lại trên mền in bằng một lưỡi gạt
Sử dụng phần hồ thu được để chuẩn bị hồ in màu tối
     
14

Sử dụng tạp chất tách ra khi làm sạch nguyên liệu thô để dùng làm nhiên liệu phụ trợ cho lò hơi

Tạp chất phát sinh từ quá trình chưng cất chất thải giặt mền in bằng dung môi
Nếu các buồng đốt hiện tại không có các bộ phận để nạp chất thải rắn, thì cần có một số cải tiến cần thiết
     
1

Kiểm soát kỹ quá trình nhập liệu

Material import might mix impurities: nonmetallic material, dust, oil... reducing product quality
Layout for material import, classification...
Impurities remove and reject material trucks which do not meet requirement
     
2

Thay thế, bảo dưỡng các chi tiết máy, đường ống...

Thay thế, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, đường ống máy móc đã cũ, gây rò rỉ dầu mỡ bôi trơn, dầu dùng truyền động
     
3

Loại bỏ tạp chất, chất gây cháy nổ

Loại bỏ nguyên liệu lẫn nhiều tạp chất hoặc có dính dầu mỡ, có thể gây cháy nổ
     
4

Sử dụng máy băm, máy ép liệu thành bánh

Sử dụng máy băm, máy ép liệu thành bánh để giảm thể tích của nguyên liệu đầu vào
     
5

Giảm tối đa thời gian mở nắp lò

Giảm tối đa thời gian mở nắp lò tránh làm thất thoát nhiệt lượng
     
6

Bảo dưỡng hệ thống hút bụi, thay thế túi lọc

Bụi phì tràn ra khi mở nắp lò để nạp liệu nếu hệ thống hút bụi và túi lọc không được bảo dưỡng và thay thế khi cần thiết
     
1

Dùng máy nghiền con để nghiền nguyên liệu thô, nghiền clinke

Dùng máy nghiền con lăn thay cho máy nghiền bi trong nghiền nguyên liệu thô và nghiền clinke có thể tiết kiệm điện 30%-40% so với nghiền bi
     
2

Thu hồi nhiệt thải để phát điện

Áp dụng với dây chuyền xi măng > 1000 tấn/ngày với lò quay kiểu mới. Lượng điện phát đủ đáp ứng 25-35% điện tiêu thụ cho nhà máy xi măng
     
3

Sử dụng hệ thống đập hàm, búa kín có hút lọc bụi

Đập hàm và đập búa hở và không có hút lọc bụi gây ô nhiễm môi trường không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân
     
4

Sử dụng hệ thống lọc bụi tay áo hiệu suất cao và thu hồi bụi nguyên liệu

Hệ dập bụi nước (hiệu suất thấp) sử dụng trong hệ thống sấy liệu phát tán bụi ra môi trường xung quanh
     
5

Đào tạo công nhân vận hành

Thao tác công nhân vận hành gây rơi vãi nhiều bột liệu mà có thể thu hồi tái sử dụng
     
6

Vận chuyển clinke/xi măng trực tiếp lên ô tô từ xilo chứa

Công đoạn bốc xúc thủ công lên xe ô tô có thế gây rơi vãi gây thất thoát
     
7

Giảm thiểu bụi, thu hồi bụi thành phẩm trong quá trình vận chuyển

Bao kín các phương tiện vận tải, thu hồi ngay bụi trong khu sản xuất, và các tuyến đường đi
     
8

Thay đổi công suất các động cơ cho thích hợp với tải

Động cơ vận hành non tải hoặc quá tải đều gây thất thoát năng lượng
     
9

Lắp tụ bù cosϕ cho từng động cơ trong nhà máy thay cho tụ bù tại tủ đầu xưởng

Động cơ vận hành non tải hoặc quá tải đều gây thất thoát năng lượng
     
10

Lắp biến tần tại các vị trí băng tải thích hợp

Động cơ vận hành non tải hoặc quá tải đều gây thất thoát năng lượng
     
1

Bảo quản nguyên liệu (Bột gạo và malt)

Đầu tư si lô, xây dựng nhà kho chống chuột, sử dụng các biện pháp diệt chuột, côn trùng…
     
2

Tránh mất bột gạo và malt trong khâu nghiền

Lắp hệ thống hút, lọc bụi, thu hồi bột
     
3

Giảm lượng dịch đường bị mất do bị xả bỏ theo cặn nóng vào nước thải

Tăng cường khả năng lắng của dịch bằng cách sử dụng chất trợ lắng
Thu hồi dịch cặn đưa về nồi lọc
Đầu tư máy ly tâm dịch lắng
     
4

Giảm lượng bia bị mất trong dịch lên men khi rút, xả men ở đáy bể

Chọn chủng giống nấm men để tăng cường khả năng kết lắng của nấm men
Lựa chọn quy trình công nghệ tối ưu
Đầu tư hệ thống rút men đẳng áp
     
5

Giảm lượng bia bị mất trong khâu lọc do bia lẫn vào nước khi đuổi nước ở đầu chu trình và đuổi bia ở cuối chu trình

Sử dụng bình trung gian chứa bia lẫn nước để phối trong suốt quá trình lọc
Áp dụng công nghệ lên men nồng độ cao để tăng việc sử dụng nước lẫn bia trong quá trình lọc
     
6

Giảm lượng bia bị mất mỗi lần tháo rửa máy

Tăng cường khả năng lọc của dịch bia: Lựa chọn chủng giống, sử dụng chất trợ lắng trong quá trình lên men; cấp đủ lạnh cho bia trước khi lọc
     
7

Đầu tư hệ thống nạp CO2 trên đường ống thu hồi

Do quá áp làm bia trào theo đường xả áp
     
8

Giảm mất bia trong khâu chiết bom

Kiểm soát nồng độ CO2 và nhiệt độ của bia trước khi bão hòa CO2
Cải tạo hoặc đầu tư thiết bị chiết
     

Bước tiếp theo?

Tư vấn chuyên gia - doanh nghiệp

Được chuyên gia SPIN tư vấn. Gửi kết quả cho chuyên gia hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Thư viện

Đọc thêm những tài liệu được gợi ý trong từng công cụ để hiểu sâu hơn về lĩnh vực này.

Biểu mẫu Thực hiện

Cùng với chuyên gia áp dụng các bước triển khai SPIN sau khi ứng dụng công cụ trực tuyến.

Các bên liên quan

Thảo luận kết quả với đồng nghiệp và các bên liên quan.

Giá trị gia tăng

Hãy nghĩ về các giá trị gia tăng của việc áp dụng những kết quả thu được để nâng cao hình ảnh hay doanh thu.

X
Loading